FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

MASTERAT – CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERILOR

CAIET DE PRACTICĂ

Numele şi prenumele 

cadrului didactic supervizor:

Numele şi prenumele masterandului:

2018

CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICĂ

 1. Prezentarea de ansamblu a unităţii economice
  •  Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitate activităţii (număr de salariaţi, capacitatea de producţie/desfacere, unităţi propriiăţi, activităţi desfaşurate, venituri realizate)
  •  Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice
  •  Studiul sistemului actual de management
  •  Fluxul tehnologic pentru produsele obținute sau comercializate,respectiv serviciile prestate (după caz)
  •  Tendinţele evolutive ale activităţii de ansamblu a unităţii economice
 2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi şi unităţi componente
  • Structura organizatorică de ansamblu a unității economice.Organigrama.
  • Principalele organe şi posturi de conducere
  • Principalele interdependenţe dintre activităţi, compartimente şi posturi
  • Rolul funcţional al fiecărui compartiment şi post de conducere,obiectivele şi limitele sale
  • Principalii indicatori de performanţă ai unității economice (cifra deafaceri, număr de angajaţi, productivitatea muncii, rentabilitatea comercială,profit, câştigul salarial mediu)  în ultimii 3 ani
  • Măsuri propuse pentru îmbunătățirea activității unității economice

3.Studierea principalelor domenii şi problemele de specialitate

3.1.  Calculul profitului impozabilşi a impozitului pe profit

3.2. Efectuarea înregistrărilor contabile privind încheierea exerciţiului financiar

3.3.  Politica dividendelor

3.4.  Indicatorii economico+financiari ai unitaşii economice

3.5. Completarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.

3.6. Calculul şi completarea situaţiei fluxurilor de trezorerie

3.7. Completarea foilor de lucru în auditul financiar

3.8. Estimarea pragului de semnificaţie în auditul statutar

3.9. Completarea raportului de audit financiar

3.10. Analiza altor operaţiuni şi activităţi specifice unitaşii economice în care s desfaşăară prctica de specialitate