Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile Ordonanței de urgență nr. 44/2008. Înainte de a începe acest demers de înregistrarea PFA în Registrul Comerţului, interesaţi-vă dacă profesia aleasă este:

 • liberală – se desfăşoară în temeiul legii şi prin înregistrarea într-un registru ţinut de o autoritate publică sau de un corp profesional, în baza căreia se realizează şi înregistrarea fiscală;
 • reglementă – fie în sensul interzicerii desfăşurării ca activitate independentă, fie în sensul prevederii unor condiţii speciale;
 • activitate independentă –pentru a cărei desfăşurare sunt prevăzute anumite condiţii de pregătire.

Pasul 1. Verificarea disponibilităţii firmei

În primul rând, trebuie să vă alegeţi un nume. Ca regulă generală, firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma “persoană fizică autorizată” sau PFA.

Astfel,în prealabil, este necesara verificarea disponibilităţii firmei şi / sau rezervarea acesteia, lucru care se poate face:

 • online –  prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online;
 • formulare online –  prin portalul ONRC, fiind necesară utilizarea unei semnături electronice;
 • e-mail, fax, prin poștă –plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,74 lei;
 • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor.

Pasul 2. Pregătirea actelor pentru înregistrarea PFA

Potrivi tinformaţiilor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sunt necesarea multiple documente – o parte pe care le veţi aduce dumneavoastră de acasă şi altele din partea Registrului Comerţului:

Documente aduse de acasă:

 • copii certificate olograf după cartea de identitate;
 • copii certificate olograf după documentele care atestă pregătirea şi/sau experienţa profesională în domeniu (certificate, atestate, diplome – vezi aici);
 • copii certificate olografdupă documentul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru
 • O copie certificată olograf reprezintă foto copia după un document original, pe care titularul acestuia scrie „Conform cu originalul”, numele şi semnătura.

Formulare distribuite la sediul Registrului Comerţului:

 • cererea de înregistrare PFA, în original;
 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu se desfăşoară activitate la sediul profesional,sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale defuncţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar,sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 • declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original);
 • specimenul de semnăturăal persoanei fizice autorizate (original);

În plus, dacă este cazul, vor fi necesare şi:

 • avizul asociaţiei deproprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legeanr. 230/2007 (completat pe formular-tip – original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderi iindividuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere  sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari,cu modificările și completările ulterioare.
 • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere)

Documentelese depun la ONRC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.